HOME PRODUCTS ABOUT US FAIRTRADE NEWS CSR JOIN US CONTACT US
CSR

สามร้อยยอดขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่
“เราตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆจึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทที่มีสำนึกรับผิดชอบของไทย

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสามร้อยยอดร่วมกับพนักงานทุกคน สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมและโครงการดีๆต่างๆมากมายเพื่อให้ทุกคนได้กลับไปใช้เวลาทำความดี เพื่อส่วนรวมและพัฒนาสังคมของเราให้น่าอยู่มากมากยิ่งขึ้น

ชุมชน

เราเชื่อเสมอว่าธุรกิจของเราสามารถทำสิ่งที่ดีเพื่อชุมชนรอบข้างได้ เราเชื่อในการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เราได้อาศัยและพึ่งพากัน รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนในชุมชนโดยการเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนคือสิ่งที่เรายึดปฏิบัติในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เป็นความตั้งใจที่ฝังรากมาจากความเชื่อที่ว่า ทุกธุรกิจล้วนสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

การรับซื้ออย่างมีจริยธรรม

ความสําเร็จของบริษัทเราเป็นผลสืบเนื่องเชื่อมโยงมาจากความสําเร็จนับร้อยพันของชาวไร่ สามร้อยยอดเป็นหนึ่งในบริษัทสัญชาติไทยที่พัฒนา และใช้แนวทางด้านจริยธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อขายวัตถุดิบ โดยบริษัทรับซื้อวัตถุดิบในราคายุติธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และเป้าหมายของเราคือวัตถุดิบที่เรานํามาแปรรูปนั้นจะต้องปลูกด้วยคุณภาพมาตรฐานสูงสุด ผ่านการซื้อขายอย่างมีจริยธรรมและมีการปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ เราเชื่อว่าผลผลิตหนึ่งชิ้นจะมีคุณค่ามากขึ้นหากสามารถช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชาวไร่ของเราได้

ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

เรามีพันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับพนักงานและชุมชนของเรา เราเชื่อในความสําคัญของการรักษ์โลก รวมถึงการส่งเสริมและทํางานร่วมกับผู้คนให้เขาดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลกด้วยเช่นกันในฐานะบริษัทที่อาศัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงมีความเหมาะสมกับธุรกิจเรา และในฐานะประชากรโลกการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ